Z przyjemnością informujemy o starcie nowych projektów!

Termedia sp. z o.o. Wydawnictwa Medyczne i Specjalistyczne w partnerstwie z Fundacją CISZUM oraz Miastem Poznań realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego Poznań PÓŁNOC

 Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi VII Włączenie społeczne, Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe oraz pozakonkursowe w zakresie epidemii COVID-19. Okres realizacji trwa od 01.05.2020 r. do 31.12.2022 r.

W ramach projektu wsparciem zostaną objęte os. fizyczne (od 18 roku życia), które uczą się, pracują lub zamieszkują (w rozum. KC), a w przypadku osób bezdomnych do tych, które przebywają na terenie Poznania, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru północnych dzielnic Poznania.

Bezpośrednimi odbiorcami wsparcia będą 2 grupy: osoby z zaburzeniami psychicznymi wg Ustawy o ochronie zdrowia psych. z 19/08/1994 r.

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1878 z późn. zm.) oraz osoby z otoczenia (rodzina, opiekun fakt./prawny), w przypadku, gdy będzie ono niezbędne do skutecznej pomocy os. chorej.

Celem projektu jest deinstytucjonalizacja usług zdrowotnych oraz społecznych poprzez utworzenie ŚCZP dla dorosłych, co umożliwi wsparcie 700 osób, w tym 450 zagrożonych wykluczeniem społecznym lub wykluczonych z tytułu zaburzenia psychicznego do 31 grudnia 2022 r.

Planowane efekty realizacji projektu to stworzenie Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dorosłych, doposażenie pomieszczeń, objęcie wsparciem profilaktyczno-edukacyjnym i rehabilitacyjnym ok. 170 osób,  pomoc w aktywizacji zawodowej i powrocie do funkcjonowania w społeczeństwie dla osób po kryzysie psychicznym dla 20 os.

Wartość projektu: 8 357 415,00

Dofinansowanie projektu z UE: 7 938 535,00 zł 

Biuro projektu: ul. Kazimierza Tymienieckiego 34, 60-681 Poznań

Instytut Psychoedukacji  w partnerstwie z Fundacją CISZUM oraz Powiatem Poznańskim realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego w Swarzędzu. Bliżej Ciebie!

 Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi VII Włączenie społeczne, Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe oraz pozakonkursowe w zakresie epidemii COVID-19. Okres realizacji trwa od 01.06.2020 r. do 31.12.2022 r.

W ramach projektu wsparciem zostaną objęte os. fizyczne, które uczą się, pracują lub zamieszkują (w rozum. KC), a w przypadku osób bezdomnych do tych, które przebywają na terenie 7 gmin wschodniej części Powiatu Poznańskiego. Bezpośrednimi odbiorcami wsparcia będą 2 grupy: osoby z zaburzeniami psychicznymi wg Ustawy o ochronie zdrowia psych. z 19/08/1994 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1878 z późn. zm.) oraz osoby z otoczenia (rodzina, opiekun fakt./prawny), w przypadku, gdy będzie ono niezbędne do skutecznej pomocy os. chorej.

 Celem projektu jest deinstytucjonalizacja usług zdrowotnych oraz społecznych poprzez utworzenie ŚCZP dla dorosłych oraz dzieci i młodzieży, co umożliwi wsparcie 600 osób, w tym 350 zagrożonych wykluczeniem społecznym lub wykluczonych z tytułu zaburzenia psychicznego do 31 grudnia 2022 r.

Planowane efekty realizacji projektu to stworzenie Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dorosłych oraz Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci, doposażenie pomieszczeń, objęcie wsparciem profilaktyczno-edukacyjnym uczniów i wychowawców szkół powiatowych oraz rehabilitacyjnym ok. 60 osób,  pomoc w aktywizacji zawodowej i powrocie do funkcjonowania w społeczeństwie dla osób po kryzysie psychicznym dla 20 os.

Wartość projektu: 6 767 477,20

Dofinansowanie projektu z UE: 6 429 103,34 zł 

Biuro projektu: ul. Piaski 8, 62-020 Swarzędz

 

Sprawa Na Tak

Z przyjemnością informujemy, że program Model wsparcia usamodzielniania młodych z zaburzeniami psychicznymi. Moja sprawa! został uruchomiony 1 czerwca 2018 roku.

Projekt Testowanie modelu wsparcia usamodzielniania młodych z zaburzeniami psychicznymi Moja sprawa!” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1. Innowacje społeczne.

Ideą i głównym celem projektu jest poprawa jakości działań w obszarze zdrowia psychicznego osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi w wieku 15-29 lat. U podstaw założeń projektu leżą integracja i współpraca pomiędzy sektorami zdrowia i pomocy społecznej, wykorzystanie potencjału istniejącej siatki relacji między lekarzem pierwszego kontaktu a pacjentem oraz dopasowanie działań pomocowych do indywidualnych potrzeb pacjenta.

Projekt zakłada podejmowanie działań na rzecz zachowania zdrowia, a nie tylko leczenia choroby – działania prowadzone będą również w przypadkach pojawiania się symptomów sygnalizujących zaburzenie (profilaktyka). Stawiając w centrum potrzeby pacjenta, planuje się takie wykorzystanie zasobów opieki zdrowotnej i zasobów środowiskowych, które przyczynią się do wzmocnienia indywidualnych kompetencji młodej osoby w zakresie ochrony i poprawy swojego zdrowia psychicznego, przy równoczesnym zwiększeniu potencjału wsparcia w jej najbliższym otoczeniu.

Dla wyrównania szans młodej osoby z zaburzeniami psychicznymi w procesie usamodzielniania się zapewniony zostanie dostęp do zatrudnienia wspomaganego i podejmowane będą działania w środowisku kontaktowym. Służyć temu będą programy sygnaturowe oraz platforma koordynacyjno-edukacyjna.

Projekt jest realizowany od czerwca 2018 roku do maja 2021 roku.

Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Na Tak w partnerstwie z Fundacją Ciszum, Nova-med Bodak i wspólnicy sp. j., Centermed sp. z o. o., Asoft sp. z o. o., Miastem Poznań – Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie.

Planowane efekty Projektu:

  1. liczba osób z zaburzeniami psychicznymi w wieku 15-29 lat, u których o min. 30% zwiększy się poziom samodzielności w wymiarach uczestnictwa społecznego i aktywności – 260,

  2. liczba osób z zaburzeniami psychicznymi, u których nastąpiło zmniejszenie/obniżenie nasilenia monitorowanych objawów klinicznych przynajmniej o 30% – 340,

  3. liczba przetestowanych innowacji społecznych w skali makro – 1.

Wartość projektu: 4 483 492,33 PLN, w tym kwota dofinansowania 4 348 987,57 PLN.

ZAPRASZAMY NA STRONĘ PROJEKTU!